Tóm tắt nhanh Lịch sử Trung Quốc | History.com.vn !

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là ai rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử Trung. Quốc Trung Quốc là một trong bốn nền văn. minh cổ nhất thế giới bắt nguồn từ lưu. vực hai con sông lớn là Hoàng Hà và. Trường Giang từ thời đồ đá cũ đến cuối. xã hội nguyên thủy khi thủ lĩnh liên. minh Lỗi Lạc đã xa một thủ lĩnh mới sẽ. được bầu ra Tuy nhiên khi Thủ Lĩnh Cuối. Cùng hạ Vũ chết con của Vũ là Khải lên. thay mà không qua bình bầu nữa xã hội. thì tộc Trung Quốc kết thúc phải lập ra. nhà hạ triều đại đầu tiên trong lịch sử. Trung Quốc từ khoảng thế kỷ 21 đến 16. trước Công Nguyên từ đó ngôi vua được. Cha truyền con nối khi nhà nước ra đời. nhưng bộ máy còn rất đơn giản và chưa có. chữ viết đồ đá màu đồ gốm các loại dụng. cụ làm bằng xương sừng sỏ trai và đồng. đỏ đã xuất hiện với số lượng ít nhà hạ. truyền qua 17 đầy mua vị vua cuối hạ.

Thiệt là một bạo chúa đến đó Hương ở. sông hoàng hà đã tấn công là Hạ Thành. lập cho Nhà Thương. Nhà Thương hai nhà Ân nhà ân thương tồn. tại từ năm 1766 đến năm 1.220 2 trước. Công Nguyên đời thương phát triển hơn. đội hạ đồng thau được phổ biến trao đổi. buôn bán hàng hóa phát triển quỹ và chữ. viết đã xuất hiện đưa khác trên xương. thú hoặc mai rùa gọi là chữ Tháp mốt nhà. thương trải qua 37 đua thì bị liệt về. tay cho Vũ Vương của nhà chu nhà Chu. Trinh phạt và mở rộng lãnh thổ đến thật. miền Đông đất đai quá rộng lớn nên nhà. chu thi hành chính sách văn phòng đất. đai cho họ hàng hoặc cẩn thận lập nên hệ. thống các nước chư hầu mua chieu không. trực tiếp kiểm soát các kiểu quốc chư. hầu Mà quyền lực của vua phụ thuộc vào. sự trung thành của họ nhà chu kéo dài. gần 300 năm rồi suy tàn dần từ thế kỷ 8. trước Công Nguyên các bộ tộc phía tay.

Tấn công nhà chu và chạy sang phía đông. về Lạp gọi là thời kỳ Đông Du thời đông. chu lại phân làm hai thời kỳ là Xuân Thu. và Chiến Quốc I. đến thế kỷ 4 trước Công Nguyên các chư. hầu thường xuyên Chiến tranh để giành. quyền bá chủ lúc này có 7 nước lớn là em. triệu Lụi Tàn Tần sở tề cuối cùng để. thống nhất Trung Quốc là nhà Tần vô tận. là danh chính xưng là hoàng đế còn gọi. là Tần Thủy Hoàng ông đã thi hành nhiều. chính sách hà khắc xây dựng nhiều công. trình đồ sộ trong đó có Vạn Lý Trường. Thành Để phòng thủ bắc còn phía Nam Tần. Thủy Hoàng điều quân tấn công bất diệt. sát nhập mảnh đất lưỡng khoảng là Quảng. Đông và Quảng Tây ngày nay mở rộng lãnh. thổ xuống phía Nam Tần Thủy Hoàng đã huy. động rất nhiều suốt người rất của làm. cho nhân dân vô cùng cơ cực năm 210. trước Công Nguyên Tần Thủy Hoàng chết. thừa tướng Lý Tư Và họ chiều cao giết.

Con trưởng phụ tô rồi là con thứ là hồ. Hợi lên làm vua hiệu là như thế tần Nhị. Thế là một kẻ ngu đần thi hành những. chính sách còn tàn bạo hơn cha mâu thuẫn. Xã hội càng trở nên gay gắt vào năm 206. trước Công Nguyên Hai chú cháu Hạnh lưng. anh nổi dậy ở đất Ngô và Lưu Bang nổi. dậy ở đất đáy cuối cùng đã lật đổ được. nhà Tần ngay sau đó Hạng Vũ và lưu ban. rơi vào cuộc chiến tranh giành ngôi. Vương. để năm 202 trước Công Nguyên Lưu Bang. Hạng Vũ thống nhất Trung Quốc lập ra nhà. Hán tiếp tục cai trị vùng lãnh thổ thuộc. tuần trước kia ngoại trừ hai vùng Nam. Việt và mân Việt của người Việt tách ra. khi Tận Diệt Vong gần 100 năm sau nhà. Hán chiếm lại hai vùng đất này Đồng thời. hôn tính luôn cả đất Âu Lạc miền Bắc và. Bắc Trung Bộ của Việt Nam ngày nay đưa. Việt Nam bước vào 1000 năm đô hộ tăm tối. nhà Hán đóng đô ở Lạc Cường sao rồi sang.

Trường an được gọi là tây Hán Hán Cao Tổ. vùng đất thương hiệu cho các công thần. như Hàn tím anh bố bệnh viện dù cục vua. Hán nhưng có triều đình và quân đội. riêng lo ngại về ngày vàng tháng Cao Tổ. lần lượt gán cho họ tội mưu phản rồi. tiêu diệt năm 19 năm trước Công Nguyên. Hán Cao Tổ qua đời khỏe để lên nối ngôi. nhưng quyền hành vào tai đã hậu ở xã hội. cho người thân dưới các chức vụ quan. trọng triệt hạ người họ lưu chính tuổi. thọ lưu đứng trước nguy cơ tiêu vong đến. năm 180 trước Công Nguyên đã Hậu Chết. chính biến nổ ra họ đã bị tước hết mọi. quyền lực nhai và ngọn lưu được củng cố. cũng đến thời Hán Vũ Đế ông tiến hành. các cuộc chiến tranh xâm lược Quốc gia. các khu vực Tân Cương Trung á Triều Tiên. Nam Việt trở thành một đế quốc rộng lớn. bằng mạng sau khi Hán Vũ Đế chết Tuy. nhiên nhà Hán trở nên rối ren.

Năm thứ 8 sau Công Nguyên ngoại thích. ông mãnh cướp ngôi nhà Hán đặt tên Triều. đại mới là tân ban hành cải cách nhưng. thiếu thực tế khiến nông dân nhiều nơi. nổi dậy khởi nghĩa năm 23 Trường An đổi. ra bình biến Vương Mãnh bị giết Hoàng. thân ưu tú lên ngôi hoàng đế tức là Hán. Quang Vũ Đế khôi phục Hán Triều truyền. kinh đô về là cương ở phía đông gọi là. đông Hán xã hội thường đối ổn định Tuy. nhiên sau thế kỷ hay xảy ra tranh chấp. giữa ngoại thích và Hoạn Quan Nhân khi. gặp nạn đấy đã nổi dậy khởi nghĩa đến. năm 184 vừa khởi nghĩa khăn vàng do. trường giác lãnh đạo bùng nổ các chiêu. quân được sự Triệu tập binh mã để đối. phó mượn danh nghĩa đánh quân khăn vàng. các Châu quận giành giật mở rộng thế lực. cuộc khởi nghĩa khăn vàng bị dập tách. nhưng triều đình đông Hán đã lung lay. chia cắt Hỗn Loạn Thời kỳ Tam Quốc bắt.

Đầu. hạt Hiến đến lần lượt Bị bắt chưa Hồng. Thao túng không có thực quyền ba chưa hồ. mạnh nhất là tào tháo Tôn Quyền và Lưu. Bị năm 220 Tào Tháo chết con đã bảo Phi. ép Hán Hiến đế những ngôi nhà đông Hán. diệt vong tao khi lên làm vua đóng đô ở. là Cường đặt tên nước là Ngụy năm 221. Lưu Bị cũng xưng là hoàng đế đóng đô ở. thành đô đặt tên nước là Hán thường gọi. là tục năm 229 thôn quyền xưng đế đóng. đô ở Kiến nhiệt đặt tên nước là Ngô sau. mấy chục năm rằng kho đến năm 263 thuộc. bị Mỹ tiêu diệt à 365 triệu tấn nên thay. thế chiều Ngụy ở miền Bắc năm 280 tấn. tiêu diệt Ngô Trung Quốc lại được Thống. Nhất. Tấn Vũ Đế Phong Vương cho họ hàng thân. thích làm chư hầu sau khi mất năm 291. Nội chiến giữa các phương kéo dài đến. năm 306 gọi là loại bát hương kết quả là. Tấn lợi đế và 7 Gương bị giết còn nhân. dân thì vô cùng khốn khổ Nhân Thời cơ đó.

Các tập không nô tiên ty kiến đề hương. cuộc gọi chung là Ngô hộ đã nổi dậy chó. nhà Tấn là mềm các quốc gia của riêng. mình trước sau xuất hiện mười sáng nước. gọi đó là ngũ hổ thập lục nước trong lúc. đó tôn thất nhà Tấn là Tư Mã Duệ được. làm em làm vua ở Kiến Khang 517 gọi là. đông tấn thống trị từ xong Trường Giang. Trở Về Nam con đường phía bắc vẫn là các. quốc gia của mũ Hồ. đến năm 420 Nguyễn Thành lưu dụ bắt mùa. đông tấn nhường ngôi lập nên Triều Tống. không lâu sau bác ngục kể từ đó trong. một thời gian dài miền Nam và miền Bắc. ít bị chia cách biên giới ổn định gọi là. thời kỳ Nam Bắc triều Năm 581 Dương Kiên. cướp ngôi của bắc chu đổi tên nước là. tùy đóng đồ Trường An lấy hiệu Văn Đế. năm 589 đi đem 50 vạn quân vượt sông. Trường Giang tiêu diệt Trần Trung Quốc. được thống nhất đến năm 604 Văn Đế bị.

Con mình là Dương khoảng Đầu độc chết. cướp ngôi vua lấy hiệu là dạng đế là một. bạo chúa khiến cho mâu thuẫn xã hội trở. nên gay gắt các cuộc khởi nghĩa nông dân. liên tiếp nổ ra dạng đế phải chạy khỏi. Kinh Đô trường an nhưng đến năm 618 khi. bị các tuyến tùng giết chết ra tù diệt. vong ở. 35 617 viên qua nhà Tùy là lý uyên cùng. con là Lý Thế Dân Khởi Bình ở Sơn Tây. rồi tấn công trường an năm 618 lấy. nguyên xưng là vua đặt quốc hiệu là. đường đến năm 628 theo đường đánh bại. các lực lượng nông dân và toàn quân kiểu. tùy Trung Quốc được thống nhất từ năm. 627 đến năm 649 là thời kỳ thịnh trị của. đường Thái Tông Lý Thế Dân kinh tế được. khôi phục và phát triển chính trị xã hội. ổn định năm 649 đường Thái Tông chết. giao thông lên nối ngôi là một người nhu. nhược ốm yếu nên quyền hành dần rơi vào. tay hoàng hậu Võ Tắc Thiên.

Từ năm 683 cao tông chết Trung tông. xuyệt tông lần lượt được lập nên làm vua. bù nhìn đến năm 690 Võ Tắc Thiên chính. thức xưng là hoàng đế đổi quốc hiệu. thành võ chu nhiều Tôn Thất con thật nhà. đường vị thích hạnh nhân dân khổ cực. tham quan khắp nơi đến năm 705 nổ ra. chiến Võ Tắc Thiên buộc phải thoái vị. trung tâm cũng đã được lập nên làm vua. nhà Đường được khôi phục. đến cuối thời Đường tranh giành quyền. lực dài nhất đất đai rơi vào tay điện tử. thuế khóa nặng nề nhân dân vô cùng khốn. khổ sao vậy các cuộc khởi nghĩa đã liên. tiếp nổ ra việc bạn ạ khởi nghĩa khiến. cho thế lực phong kiến địa phương lớn. mạnh không còn chịu sự khống chế của. Trung ương đế quốc đường chỉ còn tồn tại. trên danh nghĩa. năm 907 quyền thần chú ôn lật đổ nhà. đường lập nên triều Hậu lương từ đó cho. đến năm 960 ở miền Bắc Trung Quốc hiện.

Lên năm triệu đại là Hậu Lương Hậu đường. Hậu Tấn Hậu Hán ở Việt Nam các tướng. quân chiếm giữ một vùng lần lượt lập. thành chính nước là tiền Thục Ngô Việt. Nhân Ngô Nam Hán Nam Bình sở Hậu thuộc. Nam đường cộng với một nước ở miền Bắc. là mười nước do vậy lịch sử gọi thời kỳ. này là Ngũ Đại Thập Quốc Trung Quốc một. lần nữa rơi vào thời kỳ loạn đạt các thế. lực cát cứ trên dây trung nguyên. cũng trong thời kỳ này tại Mảnh đất của. người Việt Định Hải quân đã tách ra ta. thoát khỏi ách đô hộ của 1000 năm Bắc. thuộc mở lại nền độc lập cho dân tộc. Việt Nam. năm 960 mua đại thần nhà hậu chu là. Triệu Khuông Dẫn cơm ngồi hút lập nên. Triều Tống đóng đô ở viện lương gọi là. Bắc Tống lúc bấy giờ lãnh thổ Trung Quốc. Vẫn còn tám thế lực cát cứ đến năm 979. tấm cơ bản đã thống nhất được Trung Quốc. nhưng thường xuyên bị đe dọa bởi hai.

Nước Liêu và Tây Hạ ở phía bắc Sau nhiều. lần Đại chiến sống và chấp nhận rằng hoa. vàng 5 Ừ cũng được sao lưu vào tai hạn. phía bắc không thể mở rộng nên Tống. hướng xâm lược xuống phía Nam nhà Tống. đã hai lần nên quân đánh nước ta năm 981. thời Tiền Lê và năm 1076 thời Lý Nhưng. điều chịu thất bại nặng nề. ở lớp 1115 tộc người nữ chân lập nên. nước kim ở Đông Bắc Trung Quốc kim tấn. công và tiêu diệt liêu5 1.125 ngày năm. ấy Kim Tiến Quân xuống phía Nam đánh. Tống đến năm 1127 thì bắt được Thượng. Hoàng Huy tông và hoàng đế Khâm tông đem. về bác em của không tông là triệu cấu. được lập nên làm vua xứ gọi là triều Nam. Tống sau đó Tống và Kim nhiều lần tấn. công lẫn nhau nhưng chỉ thế rằng kho làm. cả hai đều suy yếu. đến thế kỷ 13 và hai nước này đều trở. thành đối tượng chinh phục của nước Mông. Cổ mới thành lập năm 1000 206 tại vùng.

Đất Mông Cổ một thủ lĩnh bộ lạc là Thiết. Mộc Chân được bầu làm Đại Hãn tức là. Thành Cát Tư Hãn nhà nước Mông Cổ chính. thức được thành lập với những đội kỵ. Bình hết xuất hiện khiến Mông Cổ đã liên. tiếp xâm lược ra bên ngoài sẽ lập nên. một đế quốc rộng lớn từ châu Á đến châu. Âu Thành Cát Tư Hãn chia làm 4 khu vực. thực chất là bốn nước riêng biệt ở đó đế. quốc Nguyên đã chinh phục và đánh bại. Nam Tống vào năm 1279 thống nhất Trung. Hoa một lần nữa có tiên những người bị. coi là Ngoại Tộc cai trị Trung Nguyên. với lãnh thổ vô cùng rộng lớn phía tây. đất nước Thổ lỗ viên chiếm trọn tay tại. Vân Nam và Bắc Miến Điện phía Nam giáp. Đại Việt phía Đông tới Nhật Bản phía. Đông Bắc bao trọn mãn châu và thuộc. thuốc Kali phía bắc gồm cả diện tích. Mông Cổ đến tận hồ baikal đồng thời đại. nguyên cũng là tông chủ của bọn Hàn Quốc.

Từ năm 1258 đến năm 1288 nhà Nguyên ba. lần đem quân xâm lược Đại Việt nhưng đều. thất bại. dù đã tích cực hàng hóa nhà Nguyên vẫn. là một triều đại Ngoại Tộc chính sách ưu. tiên tổ người mông cổ và ấp nước các dân. tộc khác khiến xã hội chia rẽ sâu sắc. của các phong trào đấu tranh của nhân. dân liên tiếp nổ ra đến cuối thời nguyên. của cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ do Lưu Phúc. thăm khởi xướng bùng nổ trong đó lực. lượng do Chu Nguyên Chương lãnh đạo. không ngừng phát triển. từ năm 1368 Chu Nguyên Chương đã kiểm. soát được phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. ông lên ngôi hoàng đế ở Kim Lang đặt tên. nước là Minh nhà Nguyên phải chạy lên. phía Bắc chấm dứt việc thống trị Trung. Nguyên. ở Minh Thái Tổ Cũng trọng khắc phục. những hậu quả do triều Nguyên để lại. vĩnh cửu khôi phục kinh tế và ổn định. chính trị năm 1398 Minh Thái Tổ chết vì.

Con cả đã mất nên cháu rất tôn lên nối. ngôi nhưng con thứ là yên Phương chu đệ. đem quân tấn công kim lăng cuộc nội. chiến chú cháu bùng nổ năm 1000 402 Chu. để giành được ngôi hoàng đế đó là Minh. Thành tổ trong thời kỳ trị vì ông chú. trọng phát triển nông nghiệp chính đối. thuế khóa Cứu Thế Dân đói khiến tình. hình trong nước ổn định năm 1000 407. nhân bất ổn tại Đại Việt khuôn Minh dẫn. vào đánh phá và Thôn Tính Đại Việt trong. 20 năm khi bị Lê Thái Tổ Lê Lợi đánh. đuổi về nước vào năm 1428 ạ cho đến cuối. triều Minh Triều đình rối ren khoản quan. Nguyễn Trung Hiền lập quyền hãm hại đại. thần Cùng với đó ruộng đất tập trung. trong tay địa chủ nông dân và chịu sưu. cao thuế nặng nên vô cùng cực khổ năm. 1627 nông dân ở thiểm Tây nổi dậy khởi. nghĩa đến năm 1644 lực lượng khởi nghĩa. chiếm được kinh đô Phương Trinh phải.

Treo cổ tự tử. trong khi đó nước thanh của người Mãn. tộc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc không. ngừng lớn mạnh năm 1644 quân Thanh chiếm. được mắc lên từ tay quân khởi nghĩa và. bắt đầu thống trị Trung Quốc nghe tin. Bắc Kinh thất thủ hoàng tộc quốc vương. được tôi lên làm vua lập nên chính quyền. Nam mình tuy nhiên và cũng sụp đổ trước. sức tấn công của nhà thành vào năm 1661. sau nhà mình triềuthanh phải đối phó với. Loạn Tam viên là khác Vương người Hán. làm tay sai cho nhàthanh gồm Ngô Tam Quế. tượng họ hị và cánh kế mẫu những lãnh. địa nửa độc lập của họ hệ thống trị của. nhàthanh vì vậy năm 1673 cũng vua Khang. Hy đã ra lệnh bãi bỏ các phiên Ngô Tam. Quế hô hào hai bên kia cùng chống lại. nhà thành nhưng hoàn toàn bị dập tắt vào. năm 1683 gạch đến giữa thế kỷ 18 thành. chiếu thông tín được Mông Cổ Tây Tạng. Tân Cương cùng với mãn châu và lãnh thổ.

Nước mình cũ lập thành một đế quốc vô. cùng rộng lớn vì vậy Nhà Thành vẫn tiếp. tục tham vọng mở rộng xuống phía Nam đem. quân xâm lược đến Miến Điện và Đại Việt. xong và chị thất bại nặng nề dưới tay. quân Tây Sơn do vua con trung lãnh đạo. vào năm 1789. cuối thế kỷ 18 quan lại tham ô ruộng đất. trong tay địa chủ nhân dân khổ cực như. cuộc khởi nghĩa nông dân đã đổ ra trong. khi đó các nước châu Âu đã hình thành và. phát triển chủ nghĩa tư bản họ ra sức. chiếm vào thị trường bằng cách đi xâm. chiếm thuộc địa ở Châu Á và châu Phi. Trung Quốc trở thành miếng mồi béo bở. cho thực dân phương tây chính quyền Mãn. Thanh đã thi hành Khi bế quan tỏa cảng. khiến đất nước trở nên lạc hậu. năm 1838 để ép Trung Quốc mở cửa thực. dân Anh tuyên chiến với Trung Quốc trên. nhà xanh có buôn bán thuốc phiện thất. bại của Thanh Triều trong hai cuộc chiến.

Tranh nha phiến cho thấy sự lạc hậu của. quân đội Trung Quốc dù có quân số Áp đảo. cùng lúc đó nhiều cuộc khởi nghĩa nông. dân cũng đã nổ ra tiêu biểu như cuộc. khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc các nước. đế quốc Lợi dụng tình hình đó để sang. ngập và chia cắt Trung Quốc lập đền khác. câu giới của họ chính là các vùng thuộc. địa năm 1912 Cách mạng Tân Hợi do giai. cấp tư sản bùng nổ được quần chúng ủng. hộ và thành công là đổi triều đại Mãn. Thanh Năm 1912 Hoàng Đế Cuối Cùng của. nhà Thành là phổ Nghi tuyên bố thoái vị. sự sụp đổ của nhà Thành đánh dấu sự kết. thúc chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở. Trung Quốc. ngày 12 tháng 3 năm 1912 chính phủ lâm. thời Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. tại Nam Kinh thôn Trung Sơn khi tổng. thống của Trung Hoa Dân Quốc nhưng ông. đã chuyển qua quyền lực cho Viên Thế. Khải. trong những năm tiếp theo phải tiến hành.

Bãi bỏ các hội đồng cấp quốc gia và cấp. tỉnh tuyên bố mình là hoàng đế của Đế. Quốc Trung Hoa vào cuối năm 1915 Khải bị. phản đối dữ dội buộc phải thoái vị vào. tháng 3 năm 1916 sau đó chết vào tháng 6. cái chết của Viên Thế Khải làm chính phủ. Cộng hòa đã tan rã bởi mở đường cho thời. kỳ quân Việt nước lãnh đạo quân sự thất. tình tranh giành quyền lực năm 1925 Tôn. Trung Sơn mất Tưởng Giới Thạch kiểm soát. Quốc dân Đảng và cai trị huyết Trung. Quốc từ năm 1927 đến năm 1950 Trung Quốc. đại rơi vào cuộc nội chiến giữa Quốc dân. Đảng và đảng cộng sản Kết quả đảng cộng. sản ròng Mao Trạch Đông lãnh đạo đã. giành được quyền kiểm soát Trung Hoa Đại. Lục thành lập nên Cộng hòa Nhân dân. Trung Hoa Quốc dân Đảng thất bại chỉ còn. nắm giữ đảo Đài Loan và một số đảo nhỏ. xung quanh khu vực này Khi chính quyền. Đài Loan hiện tại Từ đó Cộng hòa Nhân.

Dân Trung Hoa không ngừng phát triển năm. 1972 Trung Quốc thiết lập quan hệ với. Hoa Kỳ trong vòng 5 Cộng hòa Nhân dân. Trung Hoa được kết nạp và Liên Hợp Quốc. thay cho Trung Hoa Dân Quốc với tư cách. là thành viên thường trực của Hội đồng. Bảo an năm 2001 Trung Quốc chính thức. gia nhập tổ chức thương mại thế giới. đến năm 1997 và 1999 các thuộc địa cũ. của Châu Âu là Hồng Kông và Ma Cao trở. thành đặc khu hành chính. cuối năm 2012 đến nay Tập Cận Bình là. tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước của Trung. Quốc ông đã đưa nền kinh tế Trung Quốc. vươn lên đứng đầu thế giới xanh kiến. vành đai và con đường bao gồm sự phát. triển cơ sở hạ tầng và đầu tư những dự. án khắp Châu Á Châu Âu Châu Phi và Châu. Mỹ đã nâng Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. ở Tuy nhiên Trung Quốc hiện nay cũng. phải đối mặt với các vấn đề như tình. trạng ô nhiễm môi trường sự chênh lệch.

Previous post Tóm tắt nhanh Lịch sử Nhật Bản – Phần 2 | Nhật Bản thời kì cận đại | History.com.vn
Next post Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !