Tam Quốc Diễn Nghĩa | Tóm Tắt Lịch Sử Thế Giới – History.com.vn

Hi. xin chào các bạn mình là ai rồi Hôm nay. chúng ta sẽ nói về thời kỳ Tam Quốc. nhà Hán tao Hán Cao Tổ lưu bang thống. nhất tồn tại suốt 400 năm cũng có khoảng. thời gian Hưng Thịnh Phát triển Nhưng. càng Về Cuối thời Đông Hán chính quyền. Trung ương thành suy yếu hoạn quan lộng. hành dân chúng lầm than ở triều đình sau. khi đàn áp được phong trào khăn vàng các. thế lực Tiếp tục đấu đá nhau năm 189 Hán. linh đế chết Đại tướng Quân Hà Tiến theo. lời Viên Thiệu gọi Đồng khác từ Tây. Lương về để tiêu diệt bọn hoạn quan. nhưng việc chưa thành thì định giết chết. Đồng chat đem quân tiến vào Khuynh Thành. tiêu diệt gọn quan khống chế triều đình. đưa Hán Hiến đế lên ngôi trong mình là. Thái sư ngắm trọn toàn bộ Quyền Lực 35. 190 nên minh quá sức quân do Viên Thiệu. cầm đầu đã khởi Bình nổi dậy ở các tỉnh. miền Đông chống lại Đổng Trác năm 191.

Dưới sức ép của liên quân đồng Chắc phải. mang theo Hiến đế chạy tới hàng An một. năm sau vì mất kế của vương Doãn ông bị. con nuôi của mình là Lã Bố giết chết. ngay tin chủ tướng bị giết lý thôi và. bác sĩ Mang Quân về trường an chết chết. Vương Doãn đánh đuổi Lã Bố sau khi đồng. chắc chết nên minh các thứ Quân tan rã. quay sang tấn công lẫn nhau ở phía đông. đảo tháo đang nằm vùng Diễn Châu nghe. tin cha bị giết chết khi đi qua vùng từ. Châu là tức đem quân đánh tử châu đào. Khiêm không chống nổi gửi thư cầu cứu. đến công tôn Toản ở phía bắc không Toàn. Toàn bạn là chiến tranh với Viên Thiệu. nên hạ lạnh cho Lưu Bị cung Quan Vũ. Trương Phi Triệu Vân mang quan ứng cứu. quân Tào sau nhiều ngày không hạ được. thành phải rút lui Sau Trận này Lưu Bị. được đào Khiêm sao cho từ Châu để làm. căn cứ năm. ở Tào Tháo thu nạp được 30 vạn quân.

Thanh Hằng đã nhanh chóng phát triển lực. lượng của mình nhân cơ hội lý thôi và. quất sĩ đánh nhau thản nhiên đế bỏ chạy. khỏi kinh thành Tào Tháo hộ giá và đưa. về hướng xương nhầm ngắm thiên tử lệnh. chư hầu ở phía Đông Lưu Bị vừa bị viêm. Thuật tiến đánh vừa bị lạc vô đánh úp. Chiếm lấy từ châu nên buộc phải là hàng. và được lá mỗi cho đóng quân tại Tiểu. Bái không trong thời gian này tào tháo. đánh Trương Tú ở Tương Dương đánh bại lý. thôi ở trường An thế lực lớn dần năm 197. viên thuật bất ngờ xưng đế ở Thọ Xuân. công khai chống lại nhà Hán tao lão cùng. Lưu Bị dẫn quân đi đánh quân viên Thuận. bị tiêu diệt Tào Tháo đem quân tiến vào. từ Trâu giết được là bố không lâu sau. Lưu Bị đem quân chiếm tử châu từ tay Tào. Tháo khiến Tào Tháo thức dậy đem quân. giúp lại Lưu Bị không chống nổi em quên. lên hả Bắc Lương nhiều viên hiệu lúc này.

Viên hiểu diệt xong công tôn Toản ở phía. bắc nên đã làm chủ một địa bàn rộng lớn. cho quân sĩ vào Kiệt năm 200 4 vạn quân. của Tào Tháo đánh tháng 11 bạn Quân ở. biển hiệu tại Quan Độ nguyên liệu chạy. về nghiệp Thành rồi sinh bệnh qua đời. còn lưu bị nhưng nhớ lưu biểu tại kinh. Châu Nhân Thời cơ đó Tào Tháo đánh lên. phía Bắc Tinh Châu khí Châu Âu Châu. Thanh Châu đều rơi vào tay Tào Tháo từ. đây Tào Tháo làm chủ Trung Nguyên trở. thành thế lực mạnh nhất. toàn quốc còn lại các chư hầu lưu biểu. và Lưu Bị ở kinh Châu Trương Hữu ở Hán. Trung Lưu chương ở Tây xuyên hàng thoại. và mã đành ở Tây Lương ở Giang Đông sau. khi tôn Kiên Tôn giết chết thì Tôn Quyền. lên nắm quyền ở Giao Châu đứng đầu là. xinh nhất trong đó hai lực lượng đáng. chú ý là tôn quyền và Lưu Bị. từ năm 208 Tào Tháo Sứ Quân Nam Trinh. với ý định thống nhất đế chế để tìm con.

Lưu biểu là lưu toàn đầu hàng và dòng. đất 9 quận kinh Châu cho Tào Tháo trước. tình cảnh đó Lưu Bị ba lần thăm nhiều. tranh và chia bộ được quân sự gia cát. lượng lượng đề ra kế sách liên mô khám. tàu liên minh Lưu Bị Tôn Quyền nhanh. chóng được thành lập mùa đông năm 208. Tào Tháo triển khai một lực lượng thủy. quân lên đến 80 vạn quân hướng thẳng vào. Giang Đồng sau chiến với Năm vạn liên. quân của Tôn Quyền và Lưu Bị ở trận Xích. Bích do là người phương bắc không quen. thủy chiến và say sóng nên tào tháo ra. lệnh dùng xích sắt nối liền với nhau. liên quân do chieu đứng đầu bất ngờ dùng. hỏa công khiến cho con tàu toàn vỡ phải. rút chạy Hỗn Loạn về phương Bắc. sau trận đánh nổi tiếng này cũng lưu ý. kiến về phía tây tạo thành 3 thế lực đối. địch nhau quý Tào Tháo ở Bắc Tôn Quyền ở. Đông Nam Lưu Bị ở Tây Nam Thừa thắng.

Cũng đưa Vịnh ông Thành chỉ tại kinh. Châu Lưu Kỳ con trưởng của Lưu biểu được. lưu bị phong làm thứ sử kinh Châu sau đó. Lưu Bị nhân danh Lưu Kỳ đánh chiếm 4. quận phía Nam Kinh Châu không lâu sau. lưu ký qua đời Lưu Bị tự mình làm kinh. đau bụng Tuy chiếm được bốn tỉnh phía. Nam Kinh Châu nhưng chỉ giúp Lưu Bị giải. quyết vấn đề nghị lực và kinh tế chứ. không có yếu tố chiến lược về phía đồng. hồ lúc này đã chiếm được rằng lằng và. thuần phục được sĩ nhất ở Giao Châu năm. 2010 của New bị thương lượng với Tôn. Quyền xin mượn Giang lăng và nửa quận. Giang Hạ sẽ giao lại cho Tôn Quyền sau. khi thua trận Xích Bích Đào tháo khôi. phục lại lực lượng sau đó đem quân chỉ. tiêu các thế lực cát cứ còn lại ở phía. tây như mã siêu hạn tại. Tào Tháo tiếp tục đem quân đánh vào hàng. chung. nghe tin lưu chương cầu cứu Lưu Bị đem.

Quân vào ích Châu Phi Lưu Bị tới ích. Châu nhưng án binh bất động một thời. gian dài không đem quan lên phía Bắc. đánh tàu nên ở các bảo dần quân Nhu và. Lương Thảo lấy cớ đó lưu bị lưu chương. bội ước đánh chiếm kinh Châu điều Trương. Phi Triệu Vân Gia Cát Lượng vào chợ. chiến còn kinh Châu sao lại cho Quan Vũ. Trấn Thủ Lưu bị chiếm đánh thành đô lưu. chương Mở Thành đầu hàng EXO chính thức. rơi vào tay Lưu Bị. đến lúc Lưu Bị đang ở thống tôn quyền hạ. lệnh cho lỗ túc và Lã Mông đem quân đi. đánh Quan Vũ kết quả thu được 3 quần. linh lăng Quế Dương và Trường Sa Lưu Bị. phải điều quân giao chiến với quân Ngô. tại Kim Châu năm 2015 tào tháo cho quan. kiến và hạt chung Chương lỗ bị Quân Tàu. đánh bại khiến ích Châu bị uy hiếp lập. tức Lưu Bị phải thỏa hiệp với Tôn Quyền. trở về là trống tào tháo phân chia lại. kinh Châu Lưu Bị giữ lại nam quần Vũ.

Lăng và Linh Lăng Tôn Quyền được cuối. Dương Trường Sa và nửa quận hành hạ A5. 2017 như bị đem quân đánh lên phía Bắc. chiếm Hán chung từ tay Tào Tháo Tào Tháo. thua trận phải rút con về kể từ đó Thanh. thế của Lưu Bị rất lớn tự phong là Hán. Trung Vương. thấy huynh đệ đều lập công ở đất Thục. Hoàn Vũ quyết định liên quân đi đánh. hoàn thành do tao viên Trấn giữ Tào Tháo. hạ lệnh theo vùng cấm và Bàng Đức ghi. cứu viện không bị còn bộ đánh đàn trước. tình thế đó quân sư Tư Mã Ý của phe Tào. hiến kế Liên Ngô Khánh Hoàn Vũ lỗ túc và. lá mầm của đồng hồ đánh cúp kim Châu. Quân tao cũng phản công hoàn thành được. cứu hoàn vũ sát thủ bị lãm ông giết chết. năm 220 kinh Châu nằm trọn trong tay Tôn. Quyền. cũng trong năm 220 Tào Tháo chết con là. tào phi có Hán Hiến đế nhiều ngôi nhà. đông Hán diệt vong Tào Phi lên làm vua.

Đóng đô ở Lạc Dương đặt tên nước là ngụy. 35 221 Lưu Bị cũng xưng đế đóng đô ở. Thành Đô lấy quốc hiệu là Hán hay nhà. tục năm 222 Tôn Quyền xưng vương đến năm. 229 cũng xưng đế đóng đô ở Kiến nghiệp. đặt tên nước là Ngô Thế là bắt đầu từ. năm 220 lịch sử Trung Quốc chính thức. bước vào thời kỳ Tam Quốc. ạ sau khi xưng đế Lưu Bị đem bảy mươi. vạn đại quân tiến đánh kinh Châu để trả. thù cho người em kết nghĩa hoàn vũ lục. tốn sử dụng Hòa công tấn công đánh bại. đại quân của Lưu Bị Lưu Bị suy sụp và. bệnh mất con trai lưu thiện lên thay ta. chính làm hòa với nước vô cùng nhau đối. địch nước mũi I. ở mùa xuân năm 228 Thừa Tướng nước Thục. là rạp năng lượng đem quân đánh tào Ngụy. nhằm khôi phục nhà Hán nhưng đều bị Tư. Mã Ý ngăn cản chiến tranh Thụy kéo dài 6. năm cả hai bên đều trong thế rằng kho 5. 234 ra phát lượng tấn công lần cuối ra.

Bắc nhưng bất ngờ qua đời từ mã ý có. công lớn nên gia tộc Tư Mã ngày càng. mạnh. do không chịu được áp bức của chính. quyền Đông Ngô năm 248 nhân dân ta trong. đó có 3 triệu đứng lên khởi nghĩa quân. Ngô Trấn Thủ ở quận thử chân bị tiêu. diệt tôn quyền hạ lệnh cho lục gần làm. thứ sử Giao Châu dẫn theo 8.000 quân. sang đàn áp cuộc khởi nghĩa bị quân Ngô. dập tắt. năm 249 nhân cơ hội toàn bộ hoàng thất. họ Tào tới thăm mộ tổ từ mã ý phát động. Minh biến ép Quách Thái Hậu vô cáo tạo. sản Lũng đoạn Triều chính giết chết tao. xanh và hồng rất họ tàu toàn bộ quân. quyền rơi vào tay Tư Mã Ừ từ đây hoàng. đế họ tao trở thành hoàng đế bù nhìn nhà. thuộc Sau nhiều năm lưu thiện ăn chơi sa. đọa khiến đất nước thuốc trong trọng sau. mấy chục năm rằng ko lẫn nhau đến năm. 263 Tư Mã treo nắm quyền nhà nguy hại. lạnh cho nặng lãi và Trung hội đen 18.

Vạn quân chia làm 2 đường đánh Thục sau. nhiều ngày giao tranh hộp bị hủy tiêu. diệt. 5 264 tấn Vương Tư Mã Chiêu chết Tư Mã. viêm lên thay hai năm sau với Bảo Nguyên. đế tạo hoán lên ngôi vua tức Tấn Vũ Đế. nhàng Hủy Diệt Vong 5 265 ở miền Bắc. chiều tấn hay chiều Ngụy ngay sau đó tấn. lấy đất thuộc làm căn cứ quân sự để đóng. chiến thuyền huấn luyện Thủy Quân chuẩn. bị đánh nước ngô ở nước Ngô sau khi Tôn. Quyền chết năm 252 quyền lực rơi vào tay. Quân Hạo là kẻ độc ác bạo tàn tranh. giành quyền lực trong triều kiến quốc. lực chủ yếu năm 279 20 vạn quân tấn tràn. qua ô tô Thảo mang quần ra Trống Năm 280. tôn trọng đầu hàm nhô bị tấn tiêu diệt. Trung Quốc lại được thống nhất. các bạn vừa xem xong video Hãy cho tôi. biết suy nghĩ của các bạn bằng cách. comment bên dưới bạn nghĩ gì qua video. này Nếu thích thì hãy like share đừng.

Previous post Nội chiến Quốc – Cộng (1927 -1950 ) | Tóm tắt nhanh Nội chiến Trung Quốc | Tóm tắt lịch sử – History.com.vn
Next post Chiến Tranh Arab-Israel 1973: Cuộc Chạm Trán Xe Tăng KHỦNG KHIẾP NHẤT Thiết Lập Trật Tự Thế Giới Mới