Cross-field skillset bộ kỹ năng KHÔNG THỂ THIẾU

Em tự do là đích đến của loài người. những câu trình đại diện cho văn minh. đều hướng tới lãnh địa tối cao của sự tự. do tự do ý chí tự do tài chính chúng cho. phép bản quyền làm chủ bản thân làm chủ. tình thế xung quanh có skill rất là cầu. nối đưa bạ