Đức càn quét châu Âu @Dã Sử – Thế chiến 2

Chị đã sử tình chào các bạn sau chiến. tranh thế giới lần thứ nhất các nước đế. quốc khánh trận trong đó có anh và Pháp. mục Đức phải ký hoàng ước Vécxai nước. này không chỉ là nỗi nhục lớn trước danh. dự người Đức mà còn trực tiếp cắt đi các. vùng lãn